Stratigrafi

Sondaj Jeolojisi

Genel Jeoloji

1 7

Zemin Mekaniği

Magmatik Kayaçlar

1 3

Sedimanter Kayaçlar

Mineraloji

Jeokimya

Sınav Soruları

Magmatik Petrografi