a) Dane Çapının Etkisi: Hazen, (1985), K= (γ/μ).cd² formülüyle permeabilite katsayısının ortamı oluşturulan dane boyunun karesi ile orantılı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar bu bağıntının K= 100.d10² şeklinde olduğunu göstermiştir. Boyut…

Sıvıların hareketinde iki türlü akım vardır. Bunlar kararlı (permanan) akım ve kararsız (permanan olmayan) akım çeşitleridir. Bir akım alanında bulunan herhangi bir noktadaki hız vektörü hep aynı şiddet ve yönde…

Gözenekli ortamlardaki yeraltı suyu mekanik, termik ve kimyasal enerji gibi değişik enerji türlerine sahiptir. Doğada gözenekli ortamda bu enerjinin toplam değeri her noktada aynı değildir. Bu farklılık nedeniyle su iki…

Kaynakların debisi, kimyasal bileşimi, oluşumu ve kaynak suyu sıcaklıkları gibi değişik özelliklere göre sınıflamaları yapılmıştır. a) Debi Değerlerine Göre Kaynakların Sınıflandırılması Kaynakların debisi kaynağı besleyen drenaj alanının büyüklüğüne ve yıllık…

Cevherleşmenin kökenlerine göre ana tiplerini ayırt edecek olursak, bunları aşağıdaki gibi ayırmak gerekir. 1- Endojenik yatak : Endo (iç) ve jenik (kökensel) kelimelerinin oluşturduğu iç (magmatik ve ona bağlı) olaylar…

Bir cevher kütlesi içindeki metal çokluğuna (konsantrasyonuna) o kütlenin tenörü denir ve genellikle ya % ile yada ppm (parts per million = 1/1 000 000) olarak ifade edilir. Konsantrasyonları saptamak…

Masif yapı: cevherin tamamen cevher minerallerinden oluşması ile ortaya çıkar. Gang katkılı masif yapı: cevherin içinde gang minerallerinin de gözlenmesi ve ağırlıklı olarak cevher minerallerinin birlikte oluşturdukları yapıdır. Benekli/leopar yapı…

Volkanik kayaçlar içinde bulunan iki ana yatak tipi vardır. Bunlar ; vesiküler dolgu yatakları ve volkanik eşlenikli masif sülfid yataklarıdır. Birinci tip yatak çok önemli değildir fakat ikinci tip çok…

Dikkati çekecek şekilde, çoğu kez sürekli ve yaygın olan uyumlu cevher kütleleri için şeyller, çamurtaşları, arjilik kayaçlar ve sleytler önemli ana kayaçlardır. Almanya’da Üst Permiyen’in Kupferschiefer’i en başta gelen örnektir.…

Bu yataklarda cevher mineralleri ana kayacın kütlesi içine aynı magmatik kayaç içindeki aksesuvar minerallerin saçılı halde olması (dissemine) olması gibi dağılmışlardır. Aslında bu cevher mineralleri de çoğunlukla aksesuvar mineralleridir. İyi…

1 9 10 11 27
It is main inner container footer text