Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Etkileri ve Çözüm Önerileri

kimyasal gübrelerde çevre kiriliği üzerine etkisi ve çözüm önerileri

Tarımsal üretimde yüksek verim elde etmek için gübre uygulamaları zorunluluk olarak görülmektedir. Ancak uygulanan gübrelerin miktarları, çeşitleri ve uygulama zamanlarının farklılık göstermesi ve bu alandaki bilgi yetersizliği nedeniyle canlı sağlığı ve çevre olumsuz olarak etkilenmektedir. Yapılan yanlış gübre uygulamalarıyla topraklarda tuzlanma, ağır metal birikimi, besin maddesi dengesizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, ötrofikasyon ve suda nitrat birikimi, […]

Toprak Bozulması ve Toprak Aşınması

toprak bozulması, toprak aşınması

Tümüyle olgun bir toprağın oluşması yüzlerce ya da binlerce yıl alırken, oluşumun hızını aşan her toprak kayına tehlike olarak bakılır. Benzer biçimde toprak verimliliğinde olan bir azalma, özellikle toprakların yalnızca alt sınırlara yakın olduğu dünyanın kimi bölgelerinde endişe kaynağıdır.   Fiziksel ya kimyasal olgunlardan kaynaklanan aşınmayla toprak kaybı ya da toprak verimliliğinde olan bir azalmaya […]


Çökel Kayaçlar Nasıl Oluşur

sıkılaşma

Kırıntılı çökeller biriktiğinde gevşek parçacıklar yığın ortaya çıkar. Göllerde biriken çamur ile ırmak kanalları ya da plajlardaki kum ve çakıl bunun en iyi örnekleridir. Bu parçacıklar yığınlarının çökel kayaçara dönüşmesi sıkılaşma, çimentolanma ya da her ikisiyle birden olan taşlaşmayı gerektirir.   Sıkışma Sıkılaşma ve çimentolanma, taşlaşmaya neden olan etmenlerdir ama birinin ya da diğerinin önemi […]

Metamorfik Kuşaklar ve Metamorfik Fasiyesler Nelerdir?

metamorfik kuşak, metamorfik fasiyes

Metamorfik kuşakların ilk sistematik incelenmesini 1800’lü yılların sonlarına doğru İskoç Dağlarının güneybatısında yüzeyleyen Dalradiyen Şistlerinde çalışan George Barrow ve diğer İngiliz jeologları gerçekleştirmiştir. Kilce zengin çökel kayaçlar burada bölgesel metamorfizmaya uğramıştır. Bu metamorfizmanın ürünleri olan metamorfik kayaçlar, belirli silikat mineral topluluklarının varlığına göre farklı kyşaklara ayrılabilir. Her biri bir ya da daha çok indeks mineralin […]

Eksolüsyon

eksolüsyon

Katı eriyik konusunda belirtildiği gibi, boyutları çok farklı olan iki iyonun (veya atomun) birbirinin yerini alması sınırlı ölçüde mümkündür. Ayrıca sıcaklığın artması da farklı boyutlardaki iyonların yer almalarını kolaylaştırır. Diğer bir ifadeyle, yüksek sıcaklıklarda mineralin yapısı genişler ve atomların titreşim genliği daha büyük olur.   Sıcaklık arttıkça, daha öne büyüklükleri bakımından farklı olan atomik konumlar […]

Uyumsuzluklar

diskonformite

Şimdiye kadar uyumlu katmanlar arasındaki düşey ilişkiler, bir başka deyişle depolamanın az ya da çok devamlılığa sahip olduğu kayaç istifleri üzerinde durmuştuk. Katmanlar arasındaki tabakalanma düzlenlemi jeolojik zaman bağlamında düşünüldüğünde önemsiz olan dakikalar, saatler, yıllar ya da onlarca yıllık dönemlerde depolanmadaki bir kesikliği gösterebilir. Bununla beraber kimi tabaka istiflerinde çökelemin olmadığı, aşınma ya da her ikisinin […]

Matamorfizmanın Etkenleri Nelerdir?

metamorfik kayaçlar

Metamorfizmanın üç etkeni ısı, basınç ve akışkanların etkinliğidir. Metamorfizma sırasında ilksel kaya yeni koşullarda denge sağlayabilmek için değişime uğrar. Bu değişimler yeni minerallerin oluşumuna ve / veya ilksel malzemelerin yeniden yönlenmesine yol açan kayacın dokusunda bir değişimle sonlanabilir. Bazı durumlarda değişim azdır ve ilksel kayanın özellikleri hala tanınabilir. Diğer durumlarda ise tümüyle değişmemişse ilksel kayaç […]

Toprak Kesiti ve Gelişmiş Toprak Düzeyleri

toprak düzeyi, toprak kesiti

Düşey kesitte gözlenen bir toprağın, her biri diğerinden doku, yapı, bileşim ve renk açısından farklılık gösteren ayrı katmanlar yada toprak düzeyi vardır. Düzeyler yukarıdan aşağıya O, A, B ve C adını alırken düzeyler arasındaki sınırlar keskin olmaktan çok geçişlidir. Toprağı oluşturan süreçler yüzeyde başlayıp aşağıya doğru işlerken üstteki toprak katmanı, ana malzemeden ve alttaki katmanlardan […]

Nuee Ardente ile ilgili Yaşanmış Olaylar ve Lav Domu

lav domu

Bazı volkanlar şimdiye kadar üzerinde durulan tiplerden daha çok özellikler göstermesine karşın birçoğu kalkan volkan, sinder konisi ya da karma volkanlar olarak sınıflandırılabilir. Buna rağmen bir volkan türü daha ilgimizi çeker. Volkanik ana kayaçlarda Volkanik domlar ve tıkaç domlar olarak da bilinen lav domları ağdalı felsik magma, bazen de ortaç magma yüzeye doğru sıkıştırıldığında oluşan dik […]

Volkanik Gazlar

volkanik gaz

Günümüz volkanlarından alınan örnekler tüm volkanik gazların %50 – %80’inin su buharı olduğunu gösterir. Düşük miktarlarda karbondioksit, azot, özellikle kükürt dioksit ve hidrojen sülfür olmak üzere kükürt gazları ve çok az miktarda karbon monoksit, hidrojen ve klor da yayılır. Kaliforniya’da Lassen Volkanik Ulusal Parkı gibi güncel volkanizma alanlarında hidrojen sülfür gazının çürük yumurta kokusu fark […]

Toplam 26 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...1020...Son »
JeoGenc.NET - Jeoloji Mühendisliği Dersleri © 2018 Jeo Genç